Derneğimizin Misyonu

BAGİDER, Türk bebek ve anne araç gereç üreticilerinin, ithalatçılarının ve distribütörlerinin çıkarlarını, büyümelerini ve refahlarını yükseltmek, kendi markaları altında tüketicilere yaptıkları pazarlama çalışmalarının iyileştirilmesi, büyütülmesi, ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Faaliyetlerini halkla ilişkiler, bilgi paylaşımı, ürün performans sertifikaları ve en önemlisi ebeveynlerin ve bebeklerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen iş programlarının yardımı ile yürütür.

Neler Yapıyoruz?

Güvenli Ürünlerin Sunulmasını Sağlamak

Bebek ve çocukların, kendi iyilikleri açısından gerekli korumaya ve bakıma sahip olma haklarının savunucusu olarak, onlara sağlıklı ve kullanımı güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamak.

BAGDER’i Sektörde Güçlü Tek Ses Haline Getirmek

Çocuk endüstrisinde güçlü ve pozitif bir imaj geliştirmek için aralarında ebeveynlerin, medyanın, hükümet birimlerinin, temsil organizasyonlarının, halk için etkili kişilerin yer aldığı ana iş ortaklarının desteğiyle kaliteye ve güvene dayalı bir imaj oluşturmak. Zarar verici kamu söylemlerine karşı dengeli, inandırıcı ve ikna edici mesajlarla kitleleri doğru yönlendirmek.

Genişletilmiş Bir Üyelik ve Gelir Modeli Oluşturmak

Derneğin etkisini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak için gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve bu sayede mevcut ve yeni program ve hizmetleri geliştirmek.

Temsil ve Sertifika Programlarını Güçlendirmek

Pazar şeffaflığı ve çocuklarımızın korunmasını esas alacak temsil ve sertifika programlarını doğrudan ve benzer organizasyonlarla yapılacak işbirlikleri ile güçlendirmek. Devlet nezdindeki gerekli organizasyonlarda kanun ve düzenlemelerin geliştirilmesinde etkin rol oynayarak üyelerimiz açısından daha iyi bir rekabet ortamı sağlamak ve sektörü güçlendirmek.

 • Toplantılar, fuarlar, eğitim seminerleri, multi medya gösterileri, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, iştirak edebilir.

 • Basım ve yayın yapabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir.

 • Anketler yapabilir, internet siteleri kurabilir, ilan ve reklam verebilir.

 • Gayrimenkul edinebilir ve gereksinimden fazlasını satabilir.

 • Bebek araç gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri piyasasını etkileyen sosyal ve ekonomik koşullar ile ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır, yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak sektördeki firmalara aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.

 • Faaliyetleri için sosyal lokal ve benzeri tesisler kurabilir, satın alabilir, satabilir.

 • Sektörün performans göstergelerinin, endekslerinin ve standartlarının belirlenmesine yardımcı olur.

 • Dünya ve ülkemizde gündemin takip edilerek üyelere görsel, basılı vb. ortamlarda bilgi dağıtır.

 • Sektörel bilgi bankasının oluşturulması yönünde çaba harcar.

 • Sektörün etik standartlarının belirlenmesine öncülük eder.

 • Sektörde ortak dilin konuşulacağı teknolojilerin oluşturulmasında referans kurum olur.

 • Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir.

 • Amacına uygun biçimde çalışmak üzere gerek duyulan konularda alt çalışma komisyonları kurabilir.

 • Aynı amaç doğrultusunda olmak üzere Fedarasyon Kurucu Üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan Federasyona katılabilir.

 • Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar.

 • Aynı amaç doğrultusunda çalışan Uluslar arası Kuruluşlara üye olabilir, işbirliği yapabilir, üyelikten ayrılabilir.

 • Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 • Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

 • Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

 • Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak borçlanabilir.

 • Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

 • Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdi bağış yapabilir ve bu kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış alabilir.

 • Hukuki görüş alabilir, görüşleri üyeleriyle paylaşabilir.